ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.